Rengøringsplan

Rengøring:

1. De tømte stier/bokse rengøres først for alt løstsiddende gødning og strøelse m.m. med skovl og kost.

2. Alle overflader iblødsættes, både for at lette den efterfølgende vask og for at sikre en bedre tilbundsgående rengøring.

3. Anvendelse af sæbe (EcoClean) i forbindelse med iblødsætning sikrer en hurtigere og bedre opblødning af urenheder og belægninger. Endvidere er sæben med til at løsne den film af fedt, voks og proteinrester, der har bundet sig til inventaret.

4. En forudgående grundig rengøring er altid nødvendig for, at den efterfølgende desinfektion bliver optimal, både fordi de organiske urenheder ellers vil nedbryde virkningen af desinfektionen, og fordi der i belægninger og urenheder gemmer sig kritiske smittekim.

5. Vask stier og inventar systematisk. Træskillevægge, revner, sprækker, kroge og hjørner kræver særlig grundighed. Vær opmærksom på kagedannelse i og under krybber.

6. Varmt vand og sæbe letter rengøringen.

7. Ved højtryksrensning bor der ikke bruges højere tryk end nødvendigt for at mindske spredning af smittekim. Ved rengøring i delvis tømte stalde bør der afskærmes med vaskedug til stier med dyr for at undgå spredning af smittekim, høj Luftfugtighed og nedkøling af luften.

8. kloakker, slambrønde, gyllekanaler og lignende oprenses og gennemskylles.

9. Redskaber og lignende sættes i blød og rengøres.

10. Servicerum, såsom forbindelsesgange, foderrum, strøelsesrum og forrum rengøres og desinficeres jævnligt.

11. Efter vask fjernes alle urenheder, vandpytter og vand i krybber.

Desinfektion:

12. Selv efter en grundig rengøring vil der på overflader, specielt i revner og sprækker, også de usynlige, være film af snavs indeholdende masser af smittekim. For at reducere antallet af disse til et acceptabelt lavt niveau, er det nødvendigt at fortage en desinfektion af overflader med et egnet desinfektionsmiddel, der har bredtvirkende og sikker effekt på alle mikroorganismer (smittekim).  Stalde uden dyr: EcoDox, EcoCid eller EcoFoam.

13. Desinfektion kan foretages enten som overfladedesinfektion eller som tågedesinfektion.

14. Desinfektion kan påbegyndes når pkt. 11 er afsluttet.

15. Ved overfladedesinfektion er det vigtigt, at desinfektionsmiddelopløsningen lægges ud med lavt tryk, både for at hindre urenheder fra kanaler og lignende i at hvirvles op til ulempe for desinfektionen, samt sikre at desinfektionsmidlet afsættes på de bestemte overflader.

16. Indvirkningstiden afhænger af midlet.

17. EcoFoam: 1-5 timer.

18. EcoDox, EcoCid: 10-30 m.

19. For EcoFoam kan udluftning påbegyndes efter den nødvendige indvirkningstid. Udluftning skal vare i mm. 12 timer, inden der igen sættes dyr i stalden. Staldens ventilations-/varmeanlæg kan benyttes til både udluftning og udtørring og igen til at gøre klimaet optimalt til de nye grise.

LÛBECH HANDLER PROFESSIONELT MED DIG!

website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Navigation