Salgs – og leveringsbetingelser

Med mindre andet er aftalt mellem parterne, sker alle leveran­cer på grundlag af nedenstående leveringsbetingelser.

Ved BESTILLINGSKØB er der ikke reklamations- eller fortrydelsesret og ansvaret for overførsel af sygdomme o. lign. skader påhviler køber og kun køber. Produktet tørv/spagnum er altid Bestillingskøb og køber er bekendtgjort med risikoen ved anvendelse af produktet.

Da flere af sælgers varer er naturprodukter kan disse ikke garanteres at være fri for bakterier, virus eller andre sygdomme medmindre at dette specifikt og skriftligt fremgår.

Mange af produkterne er naturprodukter og er derfor ikke helt ensartet. Af samme grund kan vægten variere op til 20 % grundet variation i vægtfylde. Varen doseres efter volumen.

Angivne priser og øvrige oplysninger i prislister m.v. anses altid for vejledende.

Såfremt der inden levering fra sælgers leverandør indtræder prisforhøjelser el.lign., såvel som forhøjede toldafgifter el­ler andre afgifter, forhøjes prisen tilsvarende.

Hvis sælger ikke leverer varen inden for aftalt leveringstid, kan køber skriftligt over for sælger fastsætte en rimelig endelig leveringsfrist.

Finder levering ikke sted inden for denne frist, kan køber hæve aftalen ved skriftlig meddelelse til sælger.

Hæves aftalen i henhold til foranstående bestemmelse, kan køber ikke forlange erstatning.

Driftstab, avancetab og andet indirekte tab erstattes ikke.

Er der aftalt successiv levering, skal hver leverance betrag­tes som en selvstændig leverance. Køberen har således ikke ret til ved mangler ved en delleverance at hæve aftalen for så vidt angår de øvrige leverancer.

Hvis aftalen ikke hæves, er køber ikke berettiget til erstatning.

Hvis forsinkelse med levering skyldes force majeure som nævnt andetsteds i disse betingelser eller andre forhold, som ikke kan tilregnes sælger, forlænges leveringstiden i det omfang, hvori det efter omstændighederne skønnes rimeligt. Forsinkelser under sådanne omstændigheder medfører ansvarsfrihed for sælgeren.

Betalingsbetingelsen er 8 dage netto kontant efter faktu­radatoen. Betales forfaldne beløb ikke rettidigt, påløber mo­rarenter fra forfaldsdatoen med 12 % p.a..

Har køberen forinden levering modtaget en udfaldsprøve af det produkt, som køberen senere skal have leveret, og godkender køberen denne udfaldsprøve uden forbehold, er køberen afskå­ret fra, når levering finder sted, at reklamere over mangler ved det leverede, såfremt det leverede har samme standard som den godkendte udfaldsprøve.

Det leverede forbliver sælgers ejendom, indtil betaling fuldt ud er erlagt.

Såfremt der er mangler ved det leverede, påhviler det sælger efter eget valg enten at stille en tilsvarende mangelfri vare til købers disposition mod købers forudgående tilbagelevering af den mangelfulde vare eller at udbedre manglerne uden udgift for køber. Herudover har sælger intet ansvar for tab. Sælger er ikke i noget tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andet direkte eller indirekte tab.

Køber kan kun hæve aftalen, såfremt sælger ikke udbedrer/omleverer inden en rimelig frist. Kun i så fald kan køber kræve erstatning fra sælger, og en sådan erstatning kan aldrig overstige den aftalte købesum for det leverede.

Påberåbelse af mangler ved varen skal ske skriftligt til sælger uden ugrundet ophold.

Sælgeren er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skade skyldes fejl eller forsømmelser begået af sælgeren eller andre, som han har ansvaret for. Sælgeren er ikke an­svarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræ­der, mens materialet er i købers besiddelse. Sælgeren er hel­ler ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår. I øvrigt er sælgeren ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som for personskade.

Sælgeren er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortje­neste eller andet indirekte tab.

I den udstrækning, sælgeren måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køberen forpligtet til at holde sælge­ren skadesløs i samme omfang, som sælgerens ansvar er begræn­set til efter pkt. 9.1 og 9.2.

Disse begrænsninger af sælgers ansvar gælder ikke, hvis han har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstat­ningsansvar i henhold til dette punkt, skal den part straks underrette den anden herom.

Sælgeren og køberen er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler er­statningskrav, der er rejst imod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af materialet.

Hvis en leveringsforsinkelse skyldes nogen nedenfor nævnt omstændighed, indtruffet efter aftalens indgåelse, forlænges leveringstiden i det omfang, der efter omstændighederne skønnes rimeligt.

Som force majeure anses arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, og som forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, kassation af større arbejder, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelser af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

Det påhviler den part, der ønsker at påberåbe sig ansvarsfrihed som følge af en sådan begivenhed, ufortøvet skriftligt at underrette den anden part om dens opståen og ophør.

Enhver af parterne er berettiget til ved skriftlig meddelelse til den anden part at hæve aftalen, når dens opfyldelse inden for en rimelig tid bliver umulig på grund af omstændigheder som nævnt ovenfor.

LÛBECH HANDLER PROFESSIONELT MED DIG!

website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Navigation